หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา

Doctor of Philosophy Program in Educational Administration and Development

ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถตรวจสอบผลการเรียนผ่านระบบ SNRU Connection ได้จากที่บ้านได้แล้ว

 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถตรวจสอบผลการเรียนผ่านระบบ SNRU Connection ได้จากที่บ้านได้แล้ววันที่ : 2 ม.ค. 2557
ที่มา :
อ่าน : 638

 

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000