หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา

Doctor of Philosophy Program in Educational Administration and Development

ติดต่อเรา

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต     สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา           
 • ที่ตั้ง
   สำนักงานโครงการปริญญาเอก สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
   อาคารบัณฑิตวิทยาลัย (อาคาร 5) ชั้น 4   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
   เลขที่ 680 หมู่ 11 ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  47000 
   โทร. 0-4297-0110   โทรสาร 0-4297-0110
                 

  ©Copyright : Graduate School Sakon Nakhon Rajabhat University
680 ม.11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000